Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do Školské rady při Základní škole Holice,
Komenského 100, okres Pardubice – zákonní zástupci žáků

Ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy.

Volby se budou konat od úterý 19. dubna 2022 do pátku 22. dubna 2022 online na platformě Google Forms.

Školskou radu zřídila v souladu s § 167 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb. Rada města Holic na svém zasedání dne 26. 9. 2005. Zároveň stanovila počet členů rady na 6, z nichž 2 jmenuje zřizovatel, 2 členové jsou zvoleni z řad pedagogů školy a 2 členové jsou zvoleni z řad zákonných zástupců žáků školy.


Školská rada podle § 168 zákona 561/2004 Sb.

• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování
• schvaluje výroční zprávu školy
• schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
• projednává návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
• projednává zprávy České školní inspekce
• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
• podává návrh na odvolání ředitele
• podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.
Návrhy na kandidáty lze volební komisi /řediteli/ školy podávat nejpozději 14 dní před dnem konání voleb /do 8. 4. 2022/.

Ředitel školy nejpozději týden před volbami vyzve zákonné zástupce k účasti ve volbách, sdělí jim termín a místo konání voleb a předá jim hlasovací lístek obsahující jména a stručné profily kandidátů.

V Holicích 5. 4. 2022

Mgr. Roman Matoušek
ředitel školy