Zájmové útvary

Pěvecký sbor MOTÝLEK

Pěvecký sbor působí na 1.stupni ZŠ od roku 2010. Navštěvují ho žáci 1.-5. ročníku. 
Sbor vystupuje na školních akcích: Slavnostní vítání prvňáčků, Pasování na čtenáře, Adventní jarmark, Akademie, Superstar - pěvecká soutěž, recitační soutěž, Klokan - soutěž v přeskoku švihadel. 

Sbor se účastní také místních akcí: Zpívání u jesliček v kostele sv. Martina, Dny Holicka. Jednou ročně se setkáváme s jinými sbory v Pardubicích na Perníkovém festiválku - jedná se o nesoutěžní přehlídku dětských pěveckých sborů. 

Vedení sboru: Mgr. Petra Křížová

 

Zdravotní tělesná výchova

Na naší škole je určená nejen pro žáky se zdravotními obtížemi. Základem zdravotní tělesné výchovy je zaměření se na zvládnutí základních pohybových dovedností a rozvíjení pohybové kultury. Prostřednictvím pohybových aktivit přispívá ke zmírnění důsledků zdravotního postižení žáků, rozvoji řeči, pomáhá k odreagování napětí, překonávání únavy, zlepšování nálady a podílí se na koncentraci pozornosti. Pohybová činnost tvoří základ rozvoje psychických procesů našich žáků.

Pro pohybové vzdělávání žáků je důležité nejen rozvíjení pohybových dovedností, spontánních i cíleně zaměřených pohybových aktivit, ale zároveň korekce zdravotních oslabení. Zdravotní tělesná výchova aktivně rozvíjí hybnost žáků, správné držení těla a zvyšuje tělesnou zdatnost. Zaměření odpovídá jejich fyzickým, psychickým a zdravotním možnostem. Cílem je celkové zlepšení zdravotního stavu žáků a vypěstování pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám.

Cvičení probíhá 2x týdně v rozsahu 45 minut v čase od 7,00 do 7,45. Hodina je rozdělena na organizační část, zahřátí, vlastní zdravotní cvičení, rušná část se zaměřením na komplexní pohybový rozvoj, závěrečná hodnotící část.

Zájmový útvar vede: Mgr. Pavel Hojka

 

Kurz anglického jazyka

Kurz anglického jazyka je určen pro žáky 1. a 2. ročníku. Svou činnost zahajuje ve 2. pololetí

1. ročníku, kdy se děti již seznámily se životem a prací ve škole. Účast je dobrovolná dle přihlášek podaný rodiči.

Protože anglický jazyk je diametrálně odlišný od mateřského jazyka, zaměřujeme se v tomto období na audioorální kurz. Žáci nejprve poslouchají učitele, opakují po něm a postupně pronikají do základních gramatických vztahů. Výuka probíhá bez učebnic a bez známkování. Důraz klademe na interaktivitu. Metodické postupy vycházejí z her, písniček, básniček. Velký důraz je kladen na opakování, na správnou výslovnost. Žáci nejsou zahlcováni slovíčky a frázemi. Jsou motivováni k budoucímu hlubšímu studiu jazyka. Vyvrcholením práce v kurzu je hodina anglického jazyka pro rodiče a širší veřejnost.