Výchovný poradce

Výchovný poradce, metodik prevence
Mgr. Lenka Nováková


Výchovný poradce

 • zajišťuje spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice, s orgány péče o dítě, s Policií ČR, Městskou policií a dalšími orgány místní správy a samosprávy s kompetencemi v oblasti prevence nežádoucích jevů
 • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně
 • organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • podílí se na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované
 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (učitel – žák, žák – žák, rodiče – učitel)
 • sleduje nadané žáky
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
 • zajišťuje odborně zaměřené akce a besedy
 • pomáhá žákům s osobními problémy
 • Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče, žáky a učitele při volbě povolání
 • Zjišťuje zájem žáků o studium ve středních školách, středních odborných učilištích, gymnáziích, víceletých gymnáziích, spolupracuje s třídními učiteli
 • Shromažďuje nabídky studia na SŠ,G , SOU a další informace o dalším studiu, zajišťuje styk se zástupci SŠ, spolupracuje s Úřadem práce, s PP


Metodik prevence

 • tvoří a plní preventivní program školy
 • Realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chován
 • napomáhá vytvářet příznivé třídní klima, vyhledává žáky s rizikem či projevy sociálně patologického chování
 • pracuje se třídním kolektivem
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování a žáků/cizinců
 • spolupracuje s odbornými pracovišti, s orgány státní správy, samosprávy