OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Ředitel základní školy Základní škola Holice, Komenského 100, okres Pardubice oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.
Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Termín zápisu a místo zápisu:
23. 6. 2022 od 14 do 16 hodin v budově školy, Komenského ulici 100

Organizace zápisu:
1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6
let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – vyplníte na místě
b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu)
c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.


V Holicích dne 30. 5. 2022

Mgr. Roman Matoušek, ředitel školy

 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЙ У ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОКУ ВІДПОВІДНО § 2 АКТУ No 67/2022 СБ. (ЛЕКС УКРАЇНА ОСВІТА)

Директор початкової школи Holice початкової школи, Komenského 100, Пардубіцький район оголошує місце та час спеціальної реєстрації відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до базової освіти на 2022/23 навчальний рік:

Ця спеціальна реєстрація призначена лише для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту, яким було надано візу на перебування понад 90 днів з метою перебування в Чеській Республіці, що автоматично вважається за законом візою. для іноземців з тимчасовим захистом.

Про це свідчить видана візова наклейка або штамп у паспорті.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони мають українське громадянство.

Дата реєстрації та місце реєстрації:

23 червня 2022 року з 14.00 до 16.00 в приміщенні школи, вул. Коменського, 100

 

Організація реєстрації:

1. Про допуск подається законний представник за законодавством України або законний представник за чеським законодавством.

2. Законний представник зобов'язаний зареєструвати дитину, яка перебуває в Чеській Республіці більше 3 місяців і яка досягла віку 31 серпня 2022 року до першого року базової освіти в 2022/23 навчальному році 6

політ. Якщо законний представник просить перенести початок обов’язкового відвідування школи, необхідно задокументувати рекомендовану оцінку відповідної шкільної консультативної установи та лікаря-спеціаліста чи клінічного психолога.

3. Законні представники зобов'язані подати такі документи:

а) заяву про вступ до базової освіти - заповнюйте на місці

б) документ на візу дитини (для неособистих заяв надається копія документа, яка буде розміщена у файлі)

(c) документ, що дає право представляти дитину.

4. Директор школи приймає рішення про вступ до основної освіти.

 

У Голіце 30 травня 2022 р

Mgr. Роман Матоушек, директор школи